Generelle betingelser

Alle rejsearrangementer er underlagt Lov om Pakkerejser, der yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ichiban Travels er registreret hos Rejsegarantifonden (nr. 2555).

 

1. Aftalegrundlag
Som rejsende med Ichiban Travels, er det vigtigt, at du har sat dig grundigt ind i rejsens aftalegrundlag, der består af tilbud, brochure eller ordrebekræftelse, rejsens program samt faktura, rejseplan og generelle betingelser. Særlige forhold gældende for rejsen vil fremgå af faktura eller rejseplan, ellers gælder disse generelle betingelser. Vi forudsætter, at den rejsende har sat sig ind i alt udleveret materiale uanset, om det er tilsendt elektronisk eller på tryk.

 

2. Tilmelding
Ved tilmelding skal oplyses fulde navn, som angivet i pas, adresse/e-mailadresse samt fødselsdato. Tilmelding til en rejse er bindende for den rejsende og bureau, når depositum er modtaget af Ichiban Travels.
Ved indbetaling af depositum anses den rejsende for at have accepteret vilkår og bestemmelser gældende for rejsen.

 

3. Betalingsbestemmelser
Medmindre andet er angivet på fakturaen, betales ved tilmelding et depositum på 25% af rejsens samlede pris – dog minimum kr. 3.000 pr. person, samt et bookinggebyr på kr. 145 pr. person. Ønskes der tilkøb af afbestillingsforsikring ved sygdom, skal præmien betales senest samtidig med depositum. Vi gør opmærksom på, at visse rejser kan have strengere afbestillingsvilkår og særlige betalingsvilkår. Dette vil i så fald fremgå af fakturaen.
Restbeløbet skal være indbetalt senest 60 dage før afrejse, medmindre andet fremgår af fakturaen. Såfremt fristen for indbetaling overskrides, bortfalder Ichiban Travels’ leveringspligt.

 

Betaling

Betaling kan foretages ved bankoverførsel. Det er den rejsendes ansvar, at restbetalingen er kommet frem senest på forfaldsdagen.

4. Afbestilling

Der gælder ingen almindelig fortrydelsesret for køb af pakkerejser.
Medmindre andet er anført på fakturaen, er følgende afbestillingsregler gældende. Vi gør opmærksom på, at der kan være ekstraordinære omkostninger forbundet med afbestilling af visse rejser; disse vil i så fald fremgå af fakturaen.
Ved afbestilling efter den endelige bekræftelse og indbetaling af depositum og evt. afbestillingsforsikring er dette tabt. Eventuelle gebyrer opkrævet af tredjemand i forbindelse med refusion af betalte omkostninger påhviler kunden. Ved afbestilling efter flybilletter er udstedt, er billetternes pris tabt. Flybilletter udstedes kun mod betaling af flybillettens pris.
Ved afbestilling indtil 60 dage før afrejse opkræves et gebyr på 75% af rejsens pris udover evt. udstedte flybilletter. Ved afbestilling 59 dage før afrejse eller senere er hele rejsens pris tabt.
I tilfælde af at der inden for et tidsrum af 14 dage før rejsens påbegyndelse forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme og andre hermed ligestillede begivenheder på rejsemålet, kan rejsen afbestilles vederlagsfrit. Det er dog en betingelse, at en dansk myndighed (såsom Udenrigsministeriet) direkte fraråder rejser til det pågældende område, og at begivenhederne er opstået efter rejsens bestilling.

 

5. Afbestillingsforsikring
Forsikringsforhold er alene den rejsendes ansvar. Ved bestilling anbefaler Ichiban Travels den rejsende at overveje at tegne en afbestillingsforsikring ved sygdom. Afbestillingsforsikring skal tegnes senest samtidig med bestilling af rejsen. Forsikringspræmien refunderes ikke ved afbestilling.

 

6. Flybilletter
Flybilletterne er bestilt til en bestemt rejse som anført på fakturaen. Billetterne kan ikke uden videre ændres, annulleres, forlænges eller overdrages; dette gælder også for businessclassbilletter, som i forbindelse med en grupperejse altid vil være underlagt restriktioner. Prisen for ændringer og annulleringer varierer fra billettype til billettype helt op til den fulde billetpris.
Har den rejsende særlige krav til billettens fleksibilitet, ændringer, forlængelse eller vederlagsfri annullering, skal det fremgå af fakturaen. Ellers vil der generelt være tale om flybilletter, der hverken kan ændres eller refunderes.

 

7. Flyrejse
Ved bestilling skal den rejsende oplyse fulde navn, som angivet i pas. Det er den rejsendes ansvar, at navnet stemmer overens med gældende pas. Navnet kan IKKE ændres efter bestilling. Er oplysningerne ikke korrekte, kan det medføre et gebyr på op til 100% af prisen på flybilletter og andre bestillinger eller, at afrejse nægtes uden ansvar for flyselskab eller bureau. Det er den rejsendes ansvar at kontrollere alle rejsedokumenter straks efter modtagelsen.
Normalt er check-in 2 timer før afrejse, hvilket betyder at check-in skal være gennemført på dette tidspunkt. Det er den rejsendes ansvar at sørge for, at check-in foretages rettidigt. Husk at afsætte tid til eventuelle kødannelser og transport mellem terminaler. Enkelte flyselskaber kræver tidligere check-in, hvilket også forekommer hyppigt i andre lande. Det præcise tidspunkt for check-in vil være anført på rejseplanen samt i afrejsedokumenterne.
De anførte tider er lokale tider.
Der kan opstå ændringer i flyrejsen i perioden fra bestilling til afrejse, som Ichiban Travels ikke har indflydelse på, eksempelvis ved luftfartsselskabets ændring af fartplaner. Sådanne ændringer vil blive meddelt den rejsende, så snart de er kommet til Ichiban Travels’ kendskab. Tjek altid det aktuelle flyselskab for nøjagtige check-in og afgangstider. Disse vil fremgå af flyselskabets hjemmeside. Ændringer af gate og terminaler undervejs vil fremgå af skærmene i lufthavnen.

 

8. Rejseplan og program
Efter bestilling får du tilsendt en rejseplan. Denne indeholder en rejsebeskrivelse, flyoversigt med aktuelle, lokale flytider og en plan over arrangementer på destinationen, der indgår i rejsen. Rejseplanen omfatter således hotel, transporter, billeje, udflugter etc. Deltager du i en grupperejse med rejseleder, vil rejseplanen være mindre detaljeret.
Rejsens program indeholder en grundig rejsebeskrivelse, aktuelle priser med angivelse af forventede ekstraomkostninger samt praktiske oplysninger eller særlige bestemmelser for den konkrete rejse. Du kan tillige finde information og fakta om rejsemålet på www.ichibantravels.com.
Denne information er først og fremmest med som en hjælp og service til vores kunder men indeholder også oplysninger af formel karakter, som den rejsende forudsættes bekendt med.

 

9. Faktura
Fakturaen indeholder en oversigt over rejsebestillingen. Her anføres rejsedeltagernes fulde navn, eventuelle tillægskøb (fx udflugter, billeje, forlængelse, visum o.l.), betalingsinfo, visumbestemmelser, en rejseplan med aktuelle flytider (lokaltider) såvel som alle aktuelle oplysninger og informationer, inkl. eventuelle afvigelser i forhold til programmet og bureauets almindelige bestemmelser. Uanset hvad der er anført andre steder i det fremsendte materiale, er oplysningerne på fakturaen det aktuelle og gældende for den købte rejse. Fakturaen er også kundens kvittering for bestilling og indbetaling, så hvis den modtages elektronisk, bør den udskrives.

 

10. Pas og visum
Det er den rejsendes pligt selv at undersøge visumregler til hele rejsen og fremskaffe evt. visum samt at sikre, at passet er gyldigt mindst 6 mdr. efter hjemkomst.
Visumoplysninger i rejsens program gælder kun danske statsborgere medmindre andet udtrykkeligt er anført. Har du planer om at ændre rejseforløbet og længden, kan andre regler være gældende.
Ikke-danske statsborgere bør forinden rejsens bestilling undersøge visumkrav, herunder visumkrav ved transit. Det er den rejsendes eget ansvar at oplyse bureauet om andet statsborgerskab end dansk.
Ichiban Travels påtager sig intet ansvar overfor kunder, der, uanset årsag, afvises ved indrejse. Visse lande stiller krav om passende valutabesiddelse og gyldig udrejsebillet ved ankomsten.

 

11. Vaccinationskrav
Ichiban Travels giver oplysninger om vaccinationsmuligheder men ikke anbefalede foranstaltninger eller lovmæssige krav, disse skal indhentes hos en læge. Når vi alligevel giver oplysninger om anbefalede vaccinationer, skal det betragtes som en service uden lægeligt ansvar. Opfyldelsen af vaccinationskrav skal kunne dokumenteres ved internationalt gult certifikat.

 

12. Afbrydelse af ophold
Såfremt den rejsende afbryder en rejse eller ophold, kommer tidligere tilbage end anført i program eller rejseplan eller i øvrigt ikke gør brug af bestilte ydelser uanset årsagen hertil, kan den rejsende ikke gøre krav gældende mod Ichiban Travels for manglende ydelser. Ekstraomkostninger til transport og/eller hotel bæres af kunden.

 

13. Overdragelse
Den rejsende kan overdrage pakkerejsen til en anden person, der opfylder alle nødvendige betingelser for at deltage i pakkerejsen mod et gebyr, såfremt Ichiban Travels underrettes om overdragelsen i rimelig tid inden rejsens påbegyndelse. Gebyret afhænger af rejsens karakter og tidspunktet for overdragelse. Ichiban Travels påtager sig ikke gensalg af en allerede betalt rejse. De rejsende hæfter solidarisk for betaling af et eventuelt restbeløb og eventuelle omkostninger, der følger af overdragelsen.

 

14. Prisændringer
I henhold til Pakkerejseloven kan rejsearrangøren forhøje den aftalte pris som følge af stigende transportomkostninger (herunder brændstofpriser), ændrede skatter, afgifter og gebyrer samt ændrede valutakurser. Prisen reguleres ved ændringer af flypriser, samt ved ændring af samtlige afgifter og skatter med det aktuelle beløb, såfremt dette overstiger 100 kr. Valutakursændringer reguleres ved mere end +5 % eller -10 % i forhold til prisen angivet på fakturaen. Eventuelle prisændringer vil kun omfatte omkostninger vedrørende den aktuelle valuta. Er der mindre end 20 dage til afrejse, kan der ikke foretages regulering.
Eksempel: En rejse koster 20.000 kr. Lufthavnsskatter stiger med 150 kr. Rejsens nye pris er 20.150 kr.

 

15. Aflysning
Såfremt der ikke er tilstrækkelig tilslutning til en programsat guidet grupperejse, kan denne aflyses indtil 30 dage før afrejse. Vores mål er dog at gennemføre alle rejser, medmindre andet er anført i programmet.
Rejsen kan ligeledes aflyses på grund af udefrakommende omstændigheder, som Ichiban Travels og dets samarbejdspartnere ikke har indflydelse på eller har haft mulighed for at forudse (force majeure-lignende forhold). I ovennævnte tilfælde har den rejsende intet krav på erstatning ud over refundering af rejsens pris. Såfremt ovenstående skulle ske, vil Ichiban Travels altid forsøge at tilbyde et reelt alternativ.

 

16. Ændring af rejsens forløb
Ichiban Travels kan foretage mindre ændringer af rejsens forløb efter bestillingen, såfremt dette er nødvendigt af hensyn til at sikre rejsens kvalitet. På en lille del af vores rejser arbejder vi med sene ændringer (for så vidt det er muligt) for at skabe den bedst mulige rejse under hensyntagen til vejr samt andre lokale forhold og begivenheder. Der ydes ikke kompensation for forsinkelser og ændringer inden for 24 timers varighed.
Ved flyforsinkelser er Ichiban Travels umiddelbart ansvarlig som repræsentant for flyselskabet, hvorfor reklamationer skal rettes til bureauet.
Ichiban Travels’ ansvar rækker dog ikke ud over de internationale bestemmelser og konventioners begrænsninger. Såfremt et flyselskab yder gældende kompensation på stedet, kan yderligere krav ikke gøres gældende. Rejsende kan normalt ikke påregne erstatning i forbindelse med forsinket hjemrejse.

 

17. Forsikring
Alle rejsende skal have tegnet en rejseforsikring, der som minimum dækker udgifter til sygdomsbehandling og hjemtransport. Ichiban Travels kan være behjælpelig med at tegne rejseforsikring gennem Europæiske Rejseforsikring.
Det anbefales, at man i forbindelse med tegning af rejseforsikring sikrer sig, at denne også dækker bagage. Reklamation over skader på bagage samt fejlsendt eller forsinket bagage skal ske direkte til det pågældende flyselskab, og der skal udfyldes en skadesrapport (PIR-rapport) i lufthavnen, straks efter at skaden er sket.
Det er endvidere en forudsætning for deltagelse i rejsen, at den rejsende optræder ansvarligt og hensynsfuldt, herunder retter sig efter bureauets og dets repræsentanters anvisninger.

 

18. Skatter og afgifter
En del skatter og afgifter opkræves i forbindelse med billetudstedelsen og er således inkluderet i rejsens pris. En del lokale skatter kan imidlertid ikke opkræves på forhånd og skal betales på stedet. Hav altid international valuta klar til dette formål. Det er ofte lufthavnsafgifter, der kan variere, men sædvanligvis vil ligge på ca. 30 USD.

 

19. Dit ansvar som rejsende
Som rejsende skal du have sat dig ind i vores praktiske oplysninger samt de givne oplysninger fra Ichiban Travels, herunder program, rejseplan, og faktura. Du skal følge de heri givne anvisninger og anvisninger fra rejseleder eller guider.
Du forventes at være bekendt med offentligt tilgængelige informationer om den aktuelle politiske situation og sundhedsmæssige og natur- og klimamæssige forhold på destinationen.
Det er dit ansvar at møde rettidigt op på de i rejseplanen angivne tidspunkter og steder. Du skal holde dig underrettet om eventuelt ændrede rejsetider fx på flyselskabets hjemmeside, samt overholde eventuelle regler om genbekræftelse af flyrejser angivet på din rejseplan.

 

20. Rejsebureauets ansvar
Ichiban Travels optræder som agent for de(t) i rejsen/transporten involverede luftfartsselskab(er), der alene er ansvarlige for den korrekte gennemførelse af transportaftalen. Dette selskab/disse selskabers transportbetingelser og ansvarsbegrænsninger er derfor gældende. Transporten sker i henhold til Montreal- og Warszawa-konventionerne og Forordning 889/2002, der begrænser luftfartsselskabernes erstatningsansvar i tilfælde af død eller tilskadekomst og ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af bagage samt i tilfælde af forsinkelse.
Ichiban Travels’ ansvar for mangler samt person- og tingskade ved skibs- og togrejser er begrænset til det erstatningsansvar, vores leverandører har i henhold til henholdsvis Athen-konventionen samt COTIF/CIF-konventionen.

 

21. Gebyrer
Bookinggebyr opkræves med kr. 145 pr. person. Bookinggebyret dækker tillige gebyr til Rejsegarantifonden og produktansvarsforsikring.
Fast gebyr til Rejsegarantifondens sikkerhedsfond for konkurssikring af flyselskaber og gebyr for ansvarsrisiko ved køb af flybillet alene, kr. 25 i alt pr. person.
Gebyr ved ændring af bekræftede bookinger, kr. 1.000 pr. ordre (plus eventuelle direkte omkostninger til hoteller/arrangement etc.). Ved navneændring kun hvor dette er muligt.

 

22. Mangler og reklamation
Konstateres der mangler efter påbegyndt rejse, skal du straks reklamere til Ichiban Travels eller vores repræsentant for at give os mulighed for at afhjælpe manglen. Undlader du at reklamere undervejs på behørig vis, mistes retten til efterfølgende at påberåbe sig manglen og rette krav mod bureauet som følge af manglen.
Afhjælpes manglen, kan der ikke kræves forholdsmæssigt afslag, såfremt afhjælpningen sker inden rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe.
Ved uenighed mellem Ichiban Travels og den rejsende vedrørende mangler ved rejsen, kan den rejsende indbringe sagen for Pakkerejseankenævnet.
Disse generelle betingelser samt enhver aftale mellem Ichiban Travels og den rejsende og enhver tvist, der måtte opstå heraf, er underlagt dansk ret. Såfremt der ikke kan findes en mindelig løsning, skal Byretten i København være værneting.

 

-0-

 

Der tages forbehold for generelle skrive- og prisfejl.

 

Opdateret den 7. september 2015

  Coronavirus
Læs mere her