Generelle betingelser for rejser med Ichiban Travels Aps

Download Generelle Betingelser som pdf format her.

 

Alle rejsearrangementer er underlagt Lov om Pakkerejser, der yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ichiban Travels ApS (i det følgende ”Ichiban Travels” eller ”rejsearrangøren”) er registreret hos Rejsegarantifonden (nr. 2555).

 

Disse betingelser regulerer aftaleforholdet mellem Ichiban Travels og den rejsende, der køber en pakkerejse hos Ichiban Travels. Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med pakkerejseloven (Lov nr. 1666 af 26/12/2017 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer).

 

Bemærk også, at den kombination af rejseydelser, der tilbydes, er en pakkerejse, jf. direktiv (EU) 2015/2302. Den rejsende er derfor omfattet af alle EU-rettigheder for pakkerejser. Disse rettigheder fremgår af bilag A, der følger efter disse betingelser.

 

Regler om reklamation fremgår af punkt 13 nedenfor.

 

1.Aftaleindgåelse En aftale om køb af en pakkerejse mellem den rejsende og Ichiban Travels er indgået og bindende for begge parter, når tilbuddet accepteres af den rejsende. Det er en forudsætning, at de rejseydelser, der tilsammen vil udgøre en pakkerejse, bliver købt på samme tidspunkt.

 

Aftalen er ikke bindende for hverken Ichiban Travels eller den rejsende, før depositum er rettidigt indbetalt. Såfremt den rejsende ikke accepterer tilbuddet inden den fastsatte tidsfrist, er Ichiban Travels ikke længere bundet af tilbuddet.

 

Med indbetaling af depositum bekræfter den rejsende at have accepteret vilkårene i disse almindelige betingelser (der er blevet tilsendt sammen med tilbuddet), de på rejseplanen/fakturaen anførte særlige betingelser samt de vilkår, der fremgår af brochurer eller praktiske informationer på Ichiban Travels’ hjemmeside, som der henvises til i dokumenterne.

 

Aftalen mellem Ichiban Travels og den rejsende består af de dokumenter, som Ichiban Travels har fremsendt til den rejsende pr. post og/eller e-mail eller udleveret til denne fysisk (herunder rejseplan, faktura og de generelle betingelser) i forbindelse med afgivelse af tilbuddet samt de praktiske informationer på Ichiban Travels’ hjemmeside, som der henvises til i dokumenterne.

 

Den rejsende har pligt til ved modtagelse af tilbuddet at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter og straks reagere over for Ichiban Travels, såfremt disse ikke er i overensstemmelse med det aftalte.

 

1.2 Rejsedokumenter
Fremsendelse af rejsedokumenter samt anden korrespondance mellem den rejsende og Ichiban Travels foregår på den postadresse, e-mailadresse eller anden kontaktform, som den rejsende har gjort brug af i forbindelse med aftalens indgåelse.

Den rejsende er desuden forpligtet til at opgive de kontaktoplysninger, der er nødvendige for, at Ichiban Travels kan kontakte den rejsende både før og under rejsen.

 

Den rejsende har pligt til ved modtagelse af rejsedokumenterne at gennemgå disse og straks reagere over for Ichiban Travels, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte (se tillige afsnit 8).

 

Billetter og andre nødvendige dokumenter tilsendes ca. 10 dage før afrejsen.

 

2. Pris og betaling
2.1 Prisen inkluderer
Rejsens pris omfatter samtlige de i rejseplanen og på fakturaen nævnte ydelser samt alle obligatoriske skatter, afgifter, samt alle yderligere gebyrer, omkostninger og eventuelle tillæg relateret til de ydelser, den rejsende har købt.

 

Bemærk at for at have gyldighed skal aftaler om specifikke ydelser såsom særlige værelsestyper, beliggenhed, ’connecting doors’, måltider, tidlig check-in/sen check-out m.v. fremgå udtrykkeligt af rejsedokumenterne eller på anden måde kunne dokumenteres. Er dette ikke tilfældet, vil den rejsende ikke senere kunne påberåbe sig sådanne særaftaler.

 

Hvis der sker ændringer i den konkrete rejse eller i forudsætningerne for denne som følge af forhold hos den rejsende, vil det kunne medføre, at prisen ændres, og yderligere betaling vil kunne blive opkrævet.

 

Rejsens pris er pr. person og baseret på indkvartering i delt dobbeltværelse med mindre andet er anført i rejsedokumenterne. Benyttes indkvartering alene af én person vil dette oftest medføre opkrævning af tillæg for enkeltværelse, uanset om dette sker inden aftalens indgåelse eller sker som konsekvens af en efterfølgende uforudset hændelse, herunder en medrejsendes annullering af rejsen.

 

Bestilles der værelser til 3 eller 4 voksne personer (triple eller quadruple), får man nogle gange 2 store senge som alle skal dele, nogle gange en seng til hver, og nogle gange 2 senge og opredninger til resten.

 

2.2 Prisen inkluderer ikke
På destinationerne kan der forekomme opkrævninger af lokale gebyrer, entreer, afgifter og service charges, som det ikke er muligt at opkræve på forhånd, da disse betalinger relaterer sig direkte til lokale regler (fx obligatorisk service charge på hoteller, onsen tax, havneafgifter mv). Disse er ikke inkluderet i rejsens pris men skal betales af den rejsende på stedet. Sådanne opkrævninger vil i givet fald fremgå af rejsedokumenterne.

 

Eventuelle opkrævninger der er relateret til forbrug af ekstra ydelser ud over, hvad der fremgår af aftalen, vil ikke fremgå af rejsedokumenterne og skal betales af den rejsende.

 

Følgende er heller ikke inkluderet i rejsens pris:

 

 • Udgifter til visum og andre tilladelser og godkendelser, der måtte være nødvendige med mindre andet fremgår af fakturaen.
 • Udgifter til afbestillingsforsikring og rejseforsikring, herunder obligatoriske rejseforsikringer for indrejse til visse lande og gennemførelse af visse aktiviteter, med mindre disse fremgår af fakturaen.
 • Drikkepenge.
 • Forplejning der ikke fremgår af rejseplanen.
 • Udflugter og entréer der ikke er anført i rejseplanen.

 

2.3 Depositum & Restbetaling
Depositummet samt pris for evt. afbestillingsforsikring skal indbetales senest 7 dage efter modtagelse af tilbuddet (datoen vil fremgå af tilsendte faktura). Depositummets størrelse udgør 25% af rejsens samlede pris, dog minimum kr. 3.000 pr. person. Restbeløbet skal indbetales senest 60 dage før afrejse, medmindre andet fremgår af fakturaen.

 

Vi gør opmærksom på, at visse rejser kan have særlige betalingsvilkår. Dette kan fx være:

 

 • Når et luftfartsselskab kræver, at billetterne udstedes hurtigt efter bestilling.
 • Når et hotel, udflugtsudbyder eller anden leverandør kræver betaling ved bestilling.
 • På grupperejser.

 

Betalingsbetingelserne vil fremgå af det tilsendte tilbud.

 

Indbetaler den rejsende ikke til forfaldstidspunktet, har Ichiban Travels ret til at annullere rejsen og ret til betaling af det beløb, som den rejsende ville miste efter afbestillingsreglerne, såfremt denne afbestilte rejsen på dagen for den manglende betaling.

 

2.4 Betaling
Betaling foretages ved bankoverførsel som angivet på fakturaen. Det er den rejsendes ansvar, at betaling kommer rettidigt frem.

 

2.5 Prisændringer
Ichiban Travels har efter aftalens indgåelse (dvs. ved modtagelse af depositum) og senest 20 dage før afrejsedagen ret til at forhøje prisen pga. ændringer i følgende:

 

1) Transportomkostninger (herunder brændstoftillæg på flybilletter og lign.). Eksempelvis koster en rejse 15.000 kr. og stiger brændstoftillægget på flybilletten med 300 kr., vil rejsen således komme til at koste 15.300 kr. og den rejsende vil blive opkrævet de resterende 300 kr.

 

2) Skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser så som lufthavns-, havne-, landings-, og startafgifter, som ikke har været indkalkuleret i billetprisen eller senere pålagt. Eksempelvis koster en rejse 10.000 kr. og stiger lufthavnsskatterne på flybilletten med 700 kr., vil rejsen således komme til at koste 10.700 kr. og den rejsende vil blive opkrævet de resterende 700 kr.

 

Såfremt prisændringerne medfører en stigning på mere end 8 % af rejsens oprindelige pris, kan den rejsende annullere rejsen uden omkostninger og få hele det indbetalte beløb refunderet.

 

Eksempelvis koster en rejse 10.000 kr. og stiger skatterne på flybilletten med 1.100 kr., vil rejsen således komme til at koste 11.100 kr. Den rejsende har her valget mellem at betale de yderligere omkostninger på 1.110 kr. eller at annullere rejsen og få alle sine penge refunderet.

 

Stigninger, som sker senere end 20 dage før afrejsen, kan ikke medføre prisstigning for den rejsende.

 

Ved prisfald som følge af ændringer i ovenstående forhold har den rejsende ret til en prisnedsættelse, der svarer til det prisfald, som ændringerne medfører. Ichiban Travels har i den forbindelse ret til at fradrage omkostninger forbundet med tilbagebetalingen til den rejsende.

 

3. Ændringer
Ichiban Travels er ikke forpligtet til at foretage ændringer i pakkerejsen, men såfremt den rejsende ønsker at foretage ændringer i pakkerejsen efter aftalens indgåelse (efter indbetaling af depositum), skal denne kontakte Ichiban Travels hurtigst muligt.

 

Hvis det er muligt for Ichiban Travels at ændre pakkerejsen, skal den rejsende afholde de evt. ekstraudgifter, som ændringerne medfører, samt betale et gebyr på 450 kr. pr. person.

 

Ønsker den rejsende at flytte hele rejsen fra en destination til en anden eller flytte hele rejsen tidsmæssigt betragtes dette som en afbestilling.

 

Ønsker den rejsende at foretage ændringer, som Ichiban Travels ikke kan opfylde i den eksisterende aftale, vil ændringen, hvis den rejsende fastholder ønsket om at få ændret pakkerejsen, anses som en afbestilling og en ny bestilling.

 

Ichiban Travels er inden pakkerejsens påbegyndelse berettiget til ansvarsfrit at foretage uvæsentlige ændringer i pakkerejsen uden den rejsendes samtykke. Den rejsende er forpligtet til at acceptere sådanne ændringer, hvis Ichiban Travels inden pakkerejsens påbegyndelse og uden unødig forsinkelse klart og tydeligt oplyser den rejsende om de pågældende ændringer.

 

4. Overdragelse
Rejsen kan som udgangspunkt overdrages til en anden person, senest 14 dage inden rejsens påbegyndelse imod et administrationsgebyr på kr. 450 pr. person.

 

Det er en forudsætning for overdragelsen, at den, til hvem rejsen overdrages, opfylder de af Ichiban Travels, ved aftalens indgåelse, anførte nødvendige betingelser og krav for gennemførelse af rejsen, herunder pas, visa og sundhedsmæssige krav.

 

Overdrageren af pakkerejsen og den person, til hvem pakkerejsen er overdraget, hæfter solidarisk for betaling af eventuelle udestående beløb og omkostninger som følge af overdragelsen. Ichiban Travels påtager sig ikke gensalg af en allerede betalt rejse.

 

I den forbindelse henledes den rejsendes opmærksomhed på, at langt de fleste flybilletter, der indgår i pakkerejser, ikke kan ændres eller refunderes, når de først er bestilt. Det samme gælder for en række andre rejseydelser. Indeholder pakkerejsen sådanne rejseydelser, vil prisen for de rejseydelser, der er pålagt de nævnte restriktioner gå tabt, såfremt en rejse ønskes overdraget efter bestilling.

 

I nogle tilfælde tillader flyselskaber og andre underleverandører navneændring imod et gebyr, og dette gebyr skal betales af den rejsende, hvis rejsen skal overdrages.

 

5. Afbestilling
5.1 Afbestillingsforsikring
Ichiban Travels anbefaler, at den rejsende tegner en afbestillingsforsikring, der dækker hvis rejsen måtte aflyses under visse forudsætninger. Ichiban Travels kan være behjælpelig med at tegne en sådan hos Gouda Rejseforsikring. Bemærk at afbestillingsforsikringen skal købes og betales samtidigt med indbetaling af depositum.

 

Får den rejsende brug for at anvende forsikringen, skal afbestillingen af rejsen meddeles skriftligt til Ichiban Travels, og skaden anmeldes samt de nødvendige bilag indsendes til Gouda Rejseforsikring (https://www.gouda.dk/anmeld-skade).

 

5.2 Afbestillingsregler
For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 samt § 7 stk. 2 nr. 5, der undtager personbefordring fra forbrugeraftalelovens anvendelsesområde.

 

Den rejsende kan afbestille pakkerejsen inden pakkerejsens begyndelse efter nedenstående afbestillingsvilkår:

 

Ved afbestilling senest 60 dage før afrejsedagen mistes det beløb, der er betalt i depositum (evt. forhøjet), samt evt. afbestillingsforsikring og eventuelle delbetalinger, der er pålagt frem til afbestilling. Sker afbestilling senere end 60 dage før afrejsedagen, er hele rejsens pris tabt.

 

Afbestilling af nogle rejsedeltagere
Er det ikke alle rejsedeltagere, der afbestiller en rejse, vil afbestillingsbetingelserne træde i kraft i forhold til den/dem der afbestiller, og rejsen vil blive tilpasset det nye antal deltagere. Der kan derfor forekomme yderligere omkostninger for de resterende rejsende fx til betaling af fælles transporter eller ændrede værelseskategorier.

 

Afbestilling i tilfælde af krig mv.
Den rejsende kan uden at betale gebyr afbestille rejsen inden dennes begyndelse, hvis der på rejsedestinationen eller i umiddelbar nærhed heraf indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentligt berører leveringen af pakkerejsen eller befordringen af passagerer til destinationen.

 

For at den rejsende kan afbestille uden at betale gebyr skal de pågældende uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder ud fra en objektiv vurdering gøre det umuligt at rejse sikkert til destinationen f.eks. på baggrund af vejledning eller udtalelser fra Udenrigsministeriet, sundhedsmyndighederne mv. Se www.um.dk og www.ssi.dk.

 

Den rejsende har i tilfælde af gebyrfri afbestilling ret til fuld refundering af rejsens pris, men har ikke ret til yderligere kompensation fra Ichiban Travels.

 

Den gebyrfrie afbestillingsret gælder imidlertid ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte eller burde kende den pågældende begivenhed, eller begivenheden i øvrigt var almindelig kendt.

 

For rundrejser gælder, at den rejsende alene har ret til at afbestille den del af pakkerejsen, der foregår i det frarådede område. Hvis denne del af pakkerejsen udgør en væsentlig del af pakkerejsen, har den rejsende imidlertid ret til helt at afbestille rejsen.

 

6. Opsigelse af aftalen
6.1 Grupperejser – minimum antal deltagere
Ichiban Travels forbeholder sig retten til at annullere grupperejser pga. manglende tilslutning op til 30 dage før den planlagte afrejse. Såfremt Ichiban Travels ikke kan tilbyde en tilfredsstillende erstatningsrejse, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt, mens den rejsende herudover ikke kan gøre erstatningskrav gældende. Det vil fremgå af tilbudsmaterialet, hvor mange deltagerere, der minimum skal være førend rejsen gennemføres, samt hvornår dette antal senest skal være opnået inden rejsens påbegyndelse.

 

6. 2 Opsigelse på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder
Ichiban Travels kan ansvarsfrit opsige aftalen om en pakkerejse, hvis Ichiban Travels er forhindret i at opfylde aftalen på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder og Ichiban Travels underretter den rejsende om opsigelsen af aftalen uden unødig forsinkelse og inden pakkerejsens begyndelse. Den rejsende får i ovenstående opsigelsessituationer de til rejsen indbetalte beløb refunderet, og den rejsende vil ikke have krav på erstatning.

 

7. Rejseforsikringer
Den rejsende bør altid have en god og tilstrækkelig rejseforsikring. For rejsende på grupperejser er det en betingelse for deltagelse, at den rejsende har tegnet en rejseforsikring, der som minimum dækker sygdomsbehandling og hjemtransport.

 

Ichiban Travels anbefaler alle rejsende at tegne en forsikring, der dækker i hvert fald al behandling ved sygdom, hjemtransport og “for sent fremmøde”, som i visse tilfælde dækker udgifter, som opstår i forbindelse med, at man ikke når et fly/skib/bus/tog. Det er den rejsendes eget ansvar at tegne forsikringen og gøre sig bekendt med forsikringsselskabets gældende betingelser.

 

Vær opmærksom på, at en almindelig rejsesygeforsikring nogle gange kræver forhåndsgodkendelse fx pga. alder eller andre forhold, og at den ikke nødvendigvis dækker for behandling af kroniske lidelser, som var til stede før afrejsen eller for visse ulykker (f.eks. i forbindelse med brug af vandscooter m.v.). Derfor anbefales det på det kraftigste, at den rejsende undersøger, om det er muligt lokalt at tegne en forsikring for sidstnævnte.

 

Ichiban Travels er gerne behjælpelig med tegning af rejseforsikringer hos Gouda Rejseforsikring for personer, der er dækket af den danske sygesikring. Der findes flere forskellige rejseforsikringer afhængig af rejsens længde, de rejsendes alder mv.

 

Betingelserne for de forskellige forsikringer kan ses her: www.gouda.dk/privat/rejseforsikring.

 

8. Den rejsendes generelle pligter:
8.1. Tilbud/rejsedokumenter
Den rejsende har pligt til ved modtagelse at gennemgå de fremsendte tilbud/rejsedokumenter og straks reagere over for Ichiban Travels, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte.

 

8.2 Pas, visum, transitvisum, legitimationsbeviser, vaccinationer mv.
Det er den rejsendes eget ansvar at sørge for pas (som regel med min. 6 måneders gyldighed ved rejsens afslutning), Bemærk at det navn, der står i passet, skal svare til det navn, der står i CPR-registret.

Det er den rejsendes eget ansvar at sørge for evt. visum, transitvisum, forhåndsgodkendelser, legitimationsbeviser, vaccinationer og andre tilladelser og godkendelser, der er nødvendige for at kunne gennemføre rejsen.

 

Ichiban Travels oplyser om de sædvanlige pas- og indrejseregler, der findes på destinationerne for danske statsborgere (med fuldt dansk pas) i det fremsendte materiale.

 

Rejsende med dobbelt statsborgerskab eller ikke dansk pas, skal meddele dette til Ichiban Travels ved bestilling af rejsen, således at korrekt vejledning kan gives, eller der kan henvises til rette myndighed.

 

Rejsende med andre specielle vilkår der kan have indvirkning på indrejsekrav, skal meddele dette til Ichiban Travels ved bestilling af rejsen, således at korrekt vejledning kan gives, eller der kan henvises til rette myndighed.

 

Vi anbefaler, at den rejsende indhenter den nødvendige information fra de relevante landes ambassader eller konsulater. Udenrigsministeriet har på deres hjemmeside: www.um.dk vejledninger for danske statsborgere, men vi anbefaler ikke udelukkende at bruge disse, da der kun er tale om vejledninger, der kan være behæftet med unøjagtigheder.

 

Den rejsende er forpligtet til at give de fornødne og korrekte oplysninger til Ichiban Travels. Ichiban Travels har intet ansvar for de følger afgivelse af ukorrekte eller mangelfulde oplysninger medfører.

 

8.3 Bevægelseshæmmede personer
Den rejsende kan før aftalens indgåelse anmode Ichiban Travels om at give præcise oplysninger om rejsens egnethed i forhold til den rejsendes behov. Det er en forudsætning for en sådan anmodning, at den rejsende giver Ichiban Travels alle nødvendige og relevante oplysninger om den rejsendes behov.

 

8.4 Navne
Den rejsende er ansvarlig for at oplyse det fulde navn, som det fremgår af den rejsendes pas og med korrekt angivelse af for- og efternavne.

 

Bliver den rejsende ved modtagelse af tilbuddet eller på et senere tidspunkt opmærksom på uoverensstemmelser mellem navnene i rejsedokumenter og pas, skal den rejsende straks meddele dette til Ichiban Travels.

 

Beror uoverensstemmelsen på forkerte oplysninger afgivet af den rejsende eller dennes egne forhold, vil udgifter forbundet med ændring af navn afholdes af den rejsende. Der vil udover de faktiske udgifter blive opkrævet administrationsgebyr på 450 kr. pr. navneændring. Dog skal det bemærkes, at visse luftfartsselskaber og andre leverandører ikke accepterer ændringer eller rettelser af navne, så snart billetten er reserveret (hvad enten den er udstedt eller ej). Det er derfor ikke altid muligt at lave rettelser/ændringer. I så tilfælde kan Ichiban Travels ikke holdes ansvarlig og omkostningerne til en ny billet vil blive pålagt den rejsende.

 

8.5 Pasoplysninger
For nogle rejser kræves det, at den rejsende oplyser pasnummer, nationalitet, fødselsdato og køn som angivet i passet og for andre rejser er det påkrævet, at den rejsende indsender kopi af sit pas. Det er den rejsendes ansvar at gøre dette rettidigt og korrekt. Ichiban Travels kan ikke holdes ansvarlig for de følger afgivelse af ukorrekte eller mangelfulde oplysninger medfører.

 

8.6 Rettidigt fremmøde
De i billetten og rejseplanen anførte tider er altid LOKALTIDER.

 

Det er den rejsendes eget ansvar at møde rettidigt til afrejse fra de forskellige destinationer og foretage alle check-in procedurer som anvist. Generelt betyder dette, at man skal møde i lufthavnen min. 2 timer før en flyafgang, men det anbefales selv at tjekke dette, da variationer kan forekomme. Skulle den rejsende i lufthavnen forudse, at check-in ikke kan blive afsluttet i tide, skal den rejsende gøre opmærksomhed på sig selv i køen.

 

Der kan forekomme ændringer i afgangssteder og -tider. Derfor skal den rejsende løbende holde sig orienteret om evt. ændringer i afgangssteder og -tider helt frem til afrejsen fra alle destinationer, fx ved at tjekke for beskeder på hotellet og i lufthavne ved at holde øje med skærme eller spørge informationspersonale, da terminaler og gates kan ændres med øjebliks varsel. Den rejsende kan i sådanne tilfælde ikke gøre krav gældende overfor Ichiban Travels.

 

Den rejsende skal oplyse et telefonnummer og en e-mail til Ichiban Travels, hvorpå den rejsende kan kontaktes efter afrejsen i tilfælde af, at Ichiban Travels skal sende information om ændringer i afrejsetider.

 

Kan den rejsende forudse, at denne vil komme for sent/kommer den rejsende for sent, skal den rejsende kontakte den pågældende leverandør og oplyse om det senere fremmøde. Hvis den rejsende ikke opnår en tilfredsstillende løsning med leverandøren, skal den rejsende kontakte Ichiban Travels eller dennes agent.

 

Skyldes det for sene fremmøde den rejsendes egne forhold, eller har den rejsende ikke henvendt sig til leverandøren og/eller Ichiban Travels som beskrevet ovenfor, kan Ichiban Travels ikke holdes ansvarlig for følgevirkningerne af den for sene ankomst.

 

8.7 Brug af flybilletter & hotelophold
Den rejsende skal være opmærksom på, at ALLE strækninger på en flybillet skal bruges, ellers bliver hele billetten ugyldig. Har man fx en returbillet København-Amsterdam-Tokyo, SKAL man stå på flyet i København, ellers annullerer flyselskabet ALLE de efterfølgende strækninger OGSÅ returbilletten. I tilfælde af at den rejsende ikke overholder dette, refunderer hverken flyselskab eller Ichiban Travels billetten/rejsen.

 

Samme princip kan i nogle tilfælde gøre sig gældende for hotelophold. Altså, ankommer du til et hotel en dag senere end det bestilte ophold, kan du risikere, at hele opholdet er blevet annulleret.

 

8.8 Ordensbestemmelser
Den rejsende skal rette sig efter de ordensbestemmelser, der gælder for alle pakkerejsens underleverandører som f.eks. hoteller, lufthavne, transportmidler etc.

 

I grove eller gentagne tilfælde kan en upassende optræden føre til, at den rejsende bortvises fra videre deltagelse i rejsen. I sådanne tilfælde er den rejsende ansvarlig for egen hjemtransport og udgifter som følge heraf. Den rejsende er i tilfælde af bortvisning ikke berettiget til at modtage nogen form for tilbagebetaling af pakkerejsens pris.

 

Ichiban Travels er ikke ansvarlig overfor offentlig myndighedsudøvelse herunder men ikke begrænset til politiets indgreb/handling over for den rejsende i forbindelse med den rejsendes upassende adfærd. Den rejsende er i sådanne situationer selv ansvarlig for de udgifter, som den rejsende eventuelt vil blive påført, ligesom den rejsende ikke kan gøre krav gældende overfor Ichiban Travels og vil heller ikke være berettiget til tilbagebetaling af pakkerejsens pris.

 

8.9 Manglende efterlevelse
Overholder den rejsende ikke kravene til pas, visa, sundhedsmæssige formaliteter, andre indrejsekrav, angivelse af information herunder korrekt navn på tilbud/rejsedokumenterne samt gennemgang heraf, reglerne om rettidig fremmøde samt ordensbestemmelserne, kan den rejsende ikke gøre krav gældende hverken mod Ichiban Travels, formidleren eller underleverandøren til pakkerejsen for de følgevirkninger, mangler, gener eller tab, som den manglende efterlevelse af den rejsendes generelle pligter medfører.

 

9. Flybilletter
Alle oversøiske flybilletter er E-tickets. Dvs. at man blot får tilsendt et almindeligt stykke A4 papir med sit navn og flystrækningerne på, som benyttes til at checke ind.

 

Indeholder rejsen flyrejser med lokale flyselskaber i/mellem destinationslande, kan det forekomme, at man kun får udleveret én E-ticket, som gælder for alle rejsedeltagere, selvom der kun fremgår ét navn på billetten.

 

9.1 Genbekræftelse af flybilletter
Det er ikke nødvendigt at genbekræfte normale turistklasse flybilletter. Den reserverede plads er sikret.

 

9.2 Bonuspoint for flyrejser
De fleste luftfartsselskaber har en form for bonusordning, således at man på hver flyvning optjener et antal point, der senere vil kunne omsættes til nye flyvninger. Det er den rejsendes eget ansvar at få tilskrevet bonuspoint. Vi anbefaler, at man tager kopier af billetterne inden afrejse og gemmer boardingpasses – så kan man efter hjemkomsten henvende sig til luftfartsselskabet og få efterregistreret bonuspointene, hvis de af en eller anden grund ikke er blevet tilskrevet under rejsen. Ichiban Travels kan IKKE være behjælpelig med at booke flybilletter for optjente bonuspoints, da skal den rejsende kontakte det relevante flyselskab direkte.

 

10. Ichiban Travels’ ansvar
Ichiban Travels har tegnet sædvanlig udvidet ansvarsforsikring (rejsebureauforsikring) hos Gjensidige til dækning af blandt andet Ichiban Travels’ ansvar i medfør af lov om pakkerejser.

 

Ichiban Travels kan ikke holdes ansvarlig for den rejsendes tab eller give kompensation ved aflysninger, ændringer eller forsinkelser, der er en følge af den rejsendes egne forhold.

 

Ichiban Travels kan ikke holdes ansvarlig for den rejsendes tab ved aflysninger, ændringer eller forsinkelser, der skyldes en uvedkommende tredjemand og er uforudsigelig eller uundgåelig eller skyldes uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder.

 

Ichiban Travels har intet ansvar for tilslutningsrejser eller andre produkter (fx udflugter) købt selvstændigt af den rejsende hos andre leverandører.

 

Luftfartsselskaberne har det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførelse efter Warszawa og Montreal konventionerne, EU Forordning 889/2002 og 261/2004 samt Luftfartsloven.

 

Ichiban Travels’ ansvar er begrænset til de på enhver tid gældende beløbsgrænser, der fremgår af Warszawa og Montreal konventionerne (luftbefordring), Athen konventionen og EU-forordning 392/2009 (befordring til søs) og COTIF konventionen og EU forordning 1371/2007 (jernbanebefordring). Ichiban Travels’ erstatningsansvar kan derfor ikke overstige det beløb, som gælder for de transportører, der har det direkte ansvar for befordringen.

 

Den gældende SDR kurs (XDR) findes på www.nationalbanken.dk.

 

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Warszawa og Montreal konventionerne er sat til:

 

 • Ved passagerers død eller tilskadekomst: 113.100 SDR – såfremt luftfartsselskabet kan godtgøre, at det ikke har handlet uagtsomt eller optrådt ukorrekt, eller såfremt hændelsen skyldes tredjemands uagtsomme eller ukorrekte opførsel
 • Ved skader der skyldes forsinkelse af persontransport: 4.694 SDR
 • Ved ødelæggelse, bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af bagage: 1.131 SDR

 

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Athen-konventionen og EU Forordning 392/2009 er sat til:

 

 • Ved passagerers død eller tilskadekomst: 250.000 SDR til 400.000 SDR – alt efter tilskadekomstens årsag samt transportørens udviste skyld
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af håndbagage: 2.250 SDR
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af køretøjer, herunder bagage i eller på køretøjet: 12.700 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af anden bagage end håndbagage og køretøjer: 3.375 SDR

 

Såkaldte ”værdigenstande” erstattes ikke efter regelsættene.

 

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter COTIF konventionen og EU forordning 1371/2007 er sat til:

 

 • Ved passagerers død og tilskadekomst: 175.000 SDR
 • Ved tab af eller skade på genstande: 1.400 SDR
 • Ved helt eller delvist tab af et køretøj: 8.000 SDR
 • Ved skade på genstande efterladt i køretøjet: 1.400 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side

 

Hvis ansvaret for transportøren ikke er begrænset i anden EU-lovgivning eller internationale konventioner, begrænser Ichiban Travels sit ansvar til tre gange pakkerejsens samlede pris.

 

11. Vejret
Det er den rejsendes eget ansvar at undersøge vejrforholdene på rejsedestinationen. I Japan kan der både i og uden for regntiden forekomme kraftige regnskyl og tyfoner. Dette kan betyde, at den rejsende kommer til at tilbringe noget tid indendørs, og ikke som man havde håbet på stranden eller på udflugter. Ichiban Travels kan ikke holdes ansvarlig og giver ikke kompensation for denne slags oplevelser.

 

12. Privatlivspolitik
For Ichiban Travels er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af vores virksomhed, afgørende for vores forretningsmål og omdømme. I vores privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, når du er kunde hos Ichiban Travels, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger. Vores privatlivspolitik findes på vores hjemmeside.

 

13. Mangler og Reklamation
Oplever den rejsende en mangel efter rejsens begyndelse, skal den rejsende straks efter konstateringen reklamere over manglen til Ichiban Travels eller dennes repræsentant på stedet. Afhjælpes situationen ikke tilfredsstillende på stedet, skal den rejsende uden unødig forsinkelse kontakte Ichiban Travels i Danmark på (+45) 60 15 66 83.

 

Den rejsende skal sikre sig, at reklamationen bliver noteret af Ichiban Travels medarbejderen og/eller repræsentanten på stedet – f.eks. gennem en svar-email eller anden skriftlig kvittering for reklamationen.

 

Undlader den rejsende at reklamere som beskrevet ovenfor, vil det have konsekvenser for den rejsendes ret til efterfølgende at påberåbe sig manglen og for opnåelsen af kompensation.

 

Den rejsende kan ikke selv købe en flybillet, indlogere sig på et andet hotel eller påtage sig andre udgifter og forvente, at Ichiban Travels refunderer disse. Udgifter som den rejsende selv har afholdt kan ikke med sikkerhed refunderes af Ichiban Travels, medmindre de på forhånd er godkendt af Ichiban Travels i Danmark.

 

Evt. krav skal fremsendes til Ichiban Travels inden rimelig tid efter hjemkomsten. I modsat fald mister den rejsende retten til at gøre krav gældende overfor Ichiban Travels.

 

Den rejsende skal ved fremsendelsen af sin reklamation til Ichiban Travels oplyse, om den rejsende også har søgt om erstatning eller kompensation fra transportøren på grundlag af EU-forordninger om passagerrettigheder og erstatningsansvar ved passagertransport og efter de internationale konventioner, der også regulerer dette forhold.

 

Såfremt den rejsende har modtaget erstatning og/eller kompensation fra transportøren, har Ichiban Travels ret til at modregne erstatning og/eller kompensation i den erstatning og/eller kompensation, som den rejsende har modtaget fra transportøren.

 

14. Lovvalg og værneting
Kan enighed om et krav ikke opnås ved klage til Ichiban Travels, kan den rejsende indbringe klagen for Pakkerejse-Ankenævnet:

 

Pakkerejse-Ankenævnet
Røjelskær 11, 3. sal
2840 Holte
Tlf: 45 46 11 00
www.pakkerejseankenaevnet.dk.

 

Klager til Pakkerejse-Ankenævnet kan også indgives via den europæiske platform for online tvistløsning på www.ec.europa.eu/consumers/odr.

 

Alle tvister og uoverensstemmelser der måtte opstå eller udspringe af en given aftales tilblivelse og/eller opfyldelse, og som ikke kan løses mellem parterne alene eller ved Pakkerejse-Ankenævnet, skal, hvis parterne ønsker at indbringe sagen, anlægges ved de danske nationale domstole til endelig afgørelse, og vil være underlagt dansk ret, medmindre andet følger af Rfor. 1215/2012 samt Rom-konventionen af 1980.

 

16. Garanti i Rejsegarantifonden
Ichiban Travels har i tilfælde af dennes konkurs stillet garanti for refusion af den rejsendes betalinger hos:

 

Rejsegarantifonden,
Røjelskær 11, 3. sal,
2840 Holte.

 

17. Forbehold
Der tages forbehold for trykfejl.

Bilag A: EU-rettigheder for pakkerejser
Den kombination af rejseydelser, du tilbydes, er en pakkerejse, jf. direktiv (EU) 2015/2302. Du er derfor omfattet af alle EU-rettigheder for pakkerejser. Ichiban Travels er fuldt ansvarlig for den korrekte levering af den samlede pakkerejse. Ichiban Travels har desuden oprettet lovpligtig beskyttelse til at refundere dine betalinger og, hvis pakkerejsen omfatter transport, sikre din hjemtransport i tilfælde af, at den/de går konkurs eller bliver insolvent(e).

 

Centrale rettigheder efter direktiv (EU) 2015/2302

 

 • Rejsende vil modtage alle vigtige oplysninger om pakkerejsen, inden aftalen om pakkerejsen indgås.
 • Der er altid mindst én erhvervsdrivende, som er ansvarlig for den korrekte levering af alle de rejseydelser, der er inkluderet i aftalen.

 

 • Rejsende får udleveret et nødtelefonnummer eller oplysninger om et kontaktpunkt, hvor de kan komme i kontakt med rejsearrangøren eller rejsebureauet.

 

 • Rejsende kan overføre pakkerejsen til en anden person, med rimeligt varsel og eventuelt mod betaling af yderligere omkostninger.

 

 • Pakkerejsens pris kan kun øges, hvis særlige omkostninger stiger (f.eks. brændstofpriser), og hvis det udtrykkeligt er fastsat i aftalen, og under ingen omstændigheder senere end 20 dage inden pakkerejsens begyndelse. Hvis prisstigningen overstiger 8 % af pakkerejsens pris, kan den rejsende opsige aftalen. Hvis rejsearrangøren forbeholder sig ret til en prisstigning, har den rejsende ret til en prisnedsættelse, hvis de relevante omkostninger falder.

 

 • Rejsende kan opsige aftalen uden betaling af et opsigelsesgebyr og få fuld refusion af alle betalinger, hvis nogen af pakkerejsens væsentlige elementer, bortset fra prisen, ændres væsentligt. Hvis den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for pakkerejsen, aflyser pakkerejsen inden pakkerejsens begyndelse, har de rejsende efter omstændighederne ret til refusion og erstatning.

 

 • Rejsende kan opsige aftalen uden betaling af et opsigelsesgebyr inden pakkerejsens begyndelse i tilfælde af ekstraordinære omstændigheder, f.eks. hvis der er alvorlige sikkerhedsproblemer på destinationen, som sandsynligvis kan påvirke pakkerejsen.

 

 • Rejsende kan endvidere til enhver tid inden pakkerejsens begyndelse opsige aftalen mod betaling af et passende og begrundet opsigelsesgebyr.

 

 • Hvis væsentlige elementer af pakkerejsen efter pakkerejsens begyndelse ikke kan leveres som aftalt, skal der tilbydes den rejsende passende alternative arrangementer uden yderligere udgifter. Rejsende kan opsige aftalen uden betaling af opsigelsesgebyr, hvis tjenesteydelser ikke udføres i overensstemmelse med aftalen, og dette væsentligt berører leveringen af pakkerejsen, og rejsearrangøren undlader at afhjælpe problemet.

 

 • Rejsende har ret til en prisnedsættelse og/eller erstatning, hvis rejseydelserne ikke leveres eller leveres mangelfuldt.

 

 • Rejsearrangøren skal yde bistand, hvis den rejsende er i vanskeligheder.

 

 • Hvis rejsearrangøren går konkurs eller bliver insolvent, refunderes betalingerne. Hvis rejsearrangøren går konkurs eller bliver insolvent efter pakkerejsens begyndelse, og hvis pakkerejsen omfatter befordring, er de rejsendes hjemtransport sikret. Ichiban Travels har oprettet beskyttelse mod konkurs eller insolvens hos rejsegarantifonden. Rejsende kan henvende sig til denne enhed, hvis de nægtes ydelser som følge af Ichiban Travels’ konkurs eller insolvens.

 

Rejsegarantifonden,
Røjelskær 11, 3. sal,
2840 Holte.
Tlf.: 45 87 83 33
Email: info@rejsegarantifonden.dk

 

Websted, hvor direktiv (EU) 2015/2302, som gennemført i national ret, kan findes: www.retsinformation.dk.

 

Senest opdateret 28. marts 2022

 

Download Generelle Betingelser som pdf format her.

  Navn (nødvendig)

  E-mail (nødvendig)

  Telefon (nødvendig)

  Besked (skriv her dine foretrukne rejse– og rejsedatoer)

   Navn (nødvendig)

   E-mail (nødvendig)

   Telefon (nødvendig)

   Besked (skriv eventuelt her dine foretrukne rejsedatoer)

    Navn (nødvendig)

    E-mail (nødvendig)

    Telefon (nødvendig)

    Besked